Студенческий портал

admin@studynote.ru
/ Регистрация
X
Помощь студенту > Готовые работы > Курсовые работы > Журналистика > типологія довідкових видань та робота редактора на прикладі одного з них

Тема курсовой работы: типологія довідкових видань та робота редактора на прикладі одного з них

450 рублей
Купить

или

Заказать новую работу

Более 20 способов оплатить! После оплаты вы получаете ссылку на скачивание. Гарантия на - 3 дня. Исключительно в ознакомительных целях! Все вопросы admin@studynote.ru

  • Общая информация
  • Описание работы
  • Дополнительная информация

    (фрагменты работы)

Учебное заведение:Учебные заведения Санкт-Петербурга(Питера) > Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств (СПбГУКИ) > Библиотечно-информационный факультет
Тип работы:Курсовые работы
Категория:Журналистика
Год сдачи:2014
Количество страниц:43
Оценка:85B
Рейтинг работы:

ЗМІСТВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 АКТУАЛЬНІСТЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ У ДОВІДКОВИХ ВИДАННЯХ..........................................................................................................6

1.1 Сучасний стан із застосуванням видавничих стандартів в Україні.......6

1.2 Загальна характеристика довідкового видання......................................9

1.3 Розробка концепції та структури видання...............................................11

РОЗДІЛ 2 СУЧАСНА ТИПОЛОГІЯ ДОВІДКОВОГО ВИДАННЯ............14

2.1 Енциклопедичні видання.........................................................................14

2.2 Словникові видання................................................................................19

2.3 Довідники................................................................................................24 РОЗДІЛ 3 ПРИНЦИПИ РОБОТИ РЕДАКТОРА НАД СТАТТЯМИ В ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОМУ ВИДАННІ, ВТОМУ ЧИСЛІ В ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОМУ ВИДАННІ ДЛЯ ДІТЕЙ..........................................28

3.1. Попереднє планування енциклопедичного видання якумова подальшої роботи редактора над статтями енциклопедії...................................................28

3.2. Робота редактора над статтями в енциклопедичному виданні (в томучислі в енциклопедичному виданні для дітей)..........................................30

ВИСНОВКИ.....................................................................................................40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...................................................42

ВСТУП

Саме довідкові видання допомагають знайти нам лаконічно викладену найрізноманітнішу інформацію, яка розміщена в зручному для швидкого пошуку порядку. Проте нині, коли стрімко розвиваються наукові напрями в усіх без винятку галузях знань, оновлюються, звільняються від ідеологічних догм суспільствознавство, історія, вкрай необхідними виявляються ті довідники, які віддзеркалюють рівень науки і культури нації об’єктивно, неупереджено, з фундаментальною повнотою. Це, в першу чергу, енциклопедії й енциклопедичні словники широкого тематичного спектру. Акумулюючи інформацію з різноманітних галузей знань та практичної діяльності, систематизуючи й узагальнюючи здобутки національної культури, енциклопедичні видання вимагають від усіх, причепних до їх підготовки та видавничого опрацювання, ґрунтовних фахових знань [1, c. 3].

Як відомо, довідковою літературою називають вид видань, головне соціально-функціональне призначення яких – систематизувати матеріал у формі, зручній для отримання довідок найрізноманітнішого характеру, які розраховані на вибіркове читання [2, с. 374]. Словники, енциклопедії, довідники, визначники, атласи, путівники, буклети календарі − типологія довідкових видань досить широка. До найважливіших різновидів довідкових видань відносяться словники, довідники, енциклопедії.

Вперше визначення довідкової літератури було сформульовано вченим-лінгвістом А. А. Реформатський більше 70 років тому. Тоді вже довідкова література займала важливу нішу в системі літератури. А зараз, в умовах швидкого технічного та культурного розвитку, тим більше неможливо уявити собі життя без різних типів довідкової літератури, починаючи від інструкцій з експлуатації і закінчуючи багатотомними енциклопедіями. Надаючи в стислій формі величезну кількість інформації, довідкові видання стають незамінними при вирішенні наукових, професійних питань, при самоосвіті або ж для задоволення допитливості.

При цьому для упорядника та редактора важливо зрозуміти потреби читача і завдання майбутнього видання, адже специфіка інформації варіюється в залежності від читацької адреси та цільового призначення видання. Інформація довідкового видання повинна володіти такими важливими для читача якостями, як повнота, корисність, достовірність та новизна. В такому випадку довідкове видання шляхом наданої інформації усуває розрив між знанням автора і неповним знанням читача. Тому складання довідкового видання вимагає копіткої, тривалої, часом багаторічної, організованої діяльності великого кола фахівців.

У сучасних умовах національного й культурного відродження особливого значення набувають проблеми забезпечення найширшої читацької аудиторії нашої країни високоякісними, бездоганними з науково-методичного та редакційно-видавничого боку довідковими виданнями, тому дана тема є актуальною. Важливе значення довідкової літератури та читацький інтерес до неї підтверджується постійним перевиданням довідкової літератури. У нові видання включають додаткові та змінені матеріали.

Ступінь розробленості теми. У розвиток та дослідження довідкової літератури вагомий внесок зробили такі видатні діячі української культури –

І. Франко, В. Кубійович, М. Бажан, М. Грушевський. Також вивченням цих питань займалися: Д. Винокуров, А. Александрова, В. Гольцева та інші.

Предмет дослідження – визначення сучасної типології довідкових видань.

Об’єкт дослідження – типологічні особливості довідкової літератури.

Мета роботи − сформулювати уявлення про сучасну типологію довідкових видань, що дає можливість всебічно і глибоко усвідомити, наскільки прийоми та принципи роботи редактора впливають на довершеність довідкової літератури.

Мета дослідження передбачає виконання таких завдань:

1. розглянути особливості довідкової літератури;

2. проаналізувати сучасну типологію довідкових видань;

3. визначити взаємозв’язок типу довідкової літератури і роботи редактора.

Теоретичне значення роботи полягає у тому, що аналізуються теоретичні положення типології довідкової літератури, а саме специфіка роботи редактора над енциклопедіями, словниками та довідниками.

Практичне значення роботи − її результати можуть бути використані у викладанні курсу довідкової літератури, а також видавцями, які спеціалізуються на випуску довідкових видань.